Privacyverklaring

Privacy

Via deze Privacyverklaring informeert Buurblok u over de wijze waarop wij omgaan met persoonsgegevens. Wij verwerken uw persoonsgegevens als onderdeel van onze activiteiten op het gebied van het ontwerpen, ontwikkelen, aanbieden en het onderhoud en beheer van duurzame woningen en woningcomplexen met lokale, duurzame opwekking van energie. Wij respecteren uw privacy en houden ons aan de regels die de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt.

 

Welke gegevens worden verwerkt?

Buurblok verwerkt de persoonsgegevens die we van u of van uw verhuurder ontvangen. Wij verzamelen en verwerken onder meer de volgende persoonsgegevens: uw naam, adres en overige contactgegevens, de energieprestaties van uw woning (zoals het stroomverbruik), uw feedback over onze diensten en overige informatie die u aan ons verstrekt.

 

Voor welke doeleinden worden uw gegevens verwerkt?

Buurblok kan uw persoonsgegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

  • Om te voldoen aan op Buurblok rustende wettelijke verplichtingen;
  • Om uitvoering te kunnen geven aan overeenkomsten waarbij u partij bent of waarbij uw verhuurder partij is;
  • Om de energieprestatievergoeding van u te mogen innen is de verhuurder wettelijk verplicht om aan te kunnen tonen dat uw woning voldoet aan de in de wet vastgestelde eisen voor de energieprestaties van uw woning. Met het monitoringssysteem kunnen we dit aantonen;
  • Het signaleren van storingen en het daarop reageren;
  • Het kunnen uitvoeren en optimaliseren van onderhoudsdiensten;
  • Om u de door u gevraagde inlichtingen te verstrekken en op uw vragen te reageren;
  • Om onze bedrijfsprocessen, producten en diensten te analyseren en te verbeteren.

Wij kunnen uw persoonsgegevens beschikbaar stellen aan uw verhuurder, Bouwgroep Dijkstra Draisma, Wocozon en aan leveranciers/onderaannemers wanneer dit nodig is voor het uitvoeren van de met u of uw verhuurder gesloten overeenkomst. Wij zullen uw gegevens niet aan andere derden verstrekken, tenzij u daarvoor voorafgaande toestemming aan ons hebt gegeven of indien wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

 

De persoonsgegevens die we gebruiken voor analyses worden door ons geanonimiseerd en zijn dus niet meer tot u herleidbaar.

 

Indien u toestemming heeft gegeven voor het verwerken van uw persoonsgegevens dan mag u te allen tijde deze toestemming intrekken. Als u uw toestemming ingetrokken heeft dan doet dit geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

 

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat met de pagina’s van de website wordt meegestuurd en automatisch door de internetbrowser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. De door ons gebruikte cookies kunnen worden verdeeld in de volgende categorieën, op basis van doel en functie:

  • Functionele cookies. Deze zijn nodig voor een goede werking van onze website. Deze cookies kunnen niet worden uitgeschakeld.
  • Analytische cookies. Deze worden gebruikt om het gebruik van onze website te onderzoeken en om onze website te optimaliseren. Deze cookies kunnen niet worden uitgeschakeld.

Wij maken gebruik van cookies van Google om statistieken te verzamelen over het gebruik van onze website. Hiermee kunnen we de website vervolgens verbeteren. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Wij hebben Google geen toestemming gegeven om de verkregen informatie te gebruiken voor hun eigen doeleinden. De informatie wordt opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Voor meer informatie over de wijze waarop Google gebruik maakt van cookies, verwijzen we u naar deze website: https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/

 

NB: We zijn bekend met de uitspraak van het Hof van Justitie van de EU van 16 juli 2020 met implicaties voor de doorgifte van persoonsgegevens. We zijn momenteel aan het onderzoeken hoe we dit het beste kunnen ondervangen. We hebben privacy zeer hoog in het vaandel staan en proberen er alles aan te doen om tot een passende oplossing te komen. Als we een passende oplossing hebben, zullen we u hierover informeren via deze privacyverklaring.

 

Voor het tonen van video’s op onze website maken we gebruik van het videoplatform Vimeo. Vimeo plaatst een cookie (‘vuid’) bij het inladen van de videoplayer op de website. Deze cookie heeft uitsluitend een analytisch doel en wordt geplaatst om het gebruik van de videoplayer te optimaliseren.  

 

Als u liever niet heeft dat er cookies worden geplaatst op uw computer, kunt u het gebruik van cookies blokkeren. U kunt dan echter mogelijk niet van alle onderdelen van onze website gebruik maken. U dient de blokkering per computer en per browser handmatig in te stellen via de instellingen van de browser. Aangezien iedere browser anders is, verwijzen wij u naar de help-functie van uw browser om de instellingen aan te passen.

 

Beveiliging en bewaartermijn

Uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen misbruik en toegang door ongeautoriseerde personen via de huidige gebruikelijke technieken. Buurblok bewaart uw persoonsgegevens zo lang als noodzakelijk is voor de hierboven aangegeven doeleinden of zo lang als de wet dat voorschrijft. Wij mogen de persoonsgegevens langer bewaren indien er omstandigheden zijn die daartoe aanleiding geven.

 

Uw rechten

U heeft het recht om Buurblok een verzoek te doen tot inzage, correctie, verwijdering of beperking van verwerking van uw persoonsgegevens. Ook kunt u een verzoek doen om uw persoonsgegevens aan u over te dragen. U kunt hiervoor een gespecificeerd verzoek tot ons richten door een e-mail te sturen naar info@buurblok.nl onder vermelding van uw naam en adres. Wij zullen in beginsel binnen vier weken op uw verzoek reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zal Buurblok de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.

 

Wij horen het graag als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt uw klacht ook indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Wijzigingen

Wij kunnen deze Privacyverklaring wijzigen. We raden dan ook aan deze Privacyverklaring regelmatig te lezen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen. Deze Privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 15-9-2022.

 

Heeft u nog vragen?

Heeft u naar aanleiding van het bovenstaande nog vragen, stel ze dan gerust via info@buurblok.nl